1. Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego (wypełnionego w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie) wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczenie Uczestnika Projektu o przekazaniu informacji dotyczącej ich statusu na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie oraz oświadczenie Uczestnika projektu o statusie na rynku pracy, a w przypadku osób pozostających w rejestrach Urzędu Pracy – zaświadczenie urzędowe.
  2. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera bądź w formie elektronicznej. W przypadku osobistego złożenia Dokumentów rekrutacyjnych lub przez kuriera – osoba dostarczająca otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty ich przyjęcia. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę potwierdzenia wpływu do biura projektu.
  3. Data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.
  4. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, następnego dnia po terminie zakończenia rekrutacji, jak również dokumenty złożone wielokrotnie nie będą podlegać rozpatrzeniu.