1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
  2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej[1] i z zasady nie mogą być znane przez Uczestników w momencie rozpoczęcie udziału w Projekcie.
  3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestniczki/ka w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, lektora lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu.
  4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestniczki/ka z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. Osoba, która zastąpiła Uczestnika/czkę otrzyma wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiła.

[1] Siła wyższa rozumiana jest jako zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, etc.