1. Lista Kandydatów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie zostanie (lista podstawowa i lista rezerwowa w podziale na kobiety i mężczyzn oraz poszczególne grupy docelowe) ogłoszona na stronie internetowej projektu oraz dostępna będzie
    na stronie www oraz w Biurze Projektu.
  2. Informacja o wynikach oceny Formularza rekrutacyjnego zostanie przekazana Kandydatom listownie pocztą tradycyjną i/lub e-mailem po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
  3. 10 osób niezakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie zostanie umieszczonych na rankingowej liście rezerwowej wg liczby punktów, które otrzymali podczas procesu rekrutacji.
  4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych Kandydatów na jego miejsce zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej.
  5. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.
  6. Od przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oceny (obejmującej m.in. ocenę formularzy rekrutacyjnych) nie przysługują osobie ubiegającej się o udział w projekcie żadne środki odwoławcze.