• Projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
  • Projekty są współfinansowane ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
  • Zasięg terytorialny Projektu – województwo zachodniopomorskie.
  • Okres realizacji projektu: od 01.02/3.2016 r. do 31.12.2016 r.